İHTARNAME

İHTAR EDEN : ……

VEKİLİ : Av. Hasan Basri Sarı
Feritpaşa Mh. Ulaşbaba Cd. Mustafa Kaya İş Merkezi No 24/301, Selçuklu/Konya
MUHATAP : ………

KONU : Kiracinin gecikmiş ve birikmiş kira borcunun ödenmesine ve konuta verilen zararın giderilmesine ilişkin ihtarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın………. , mülkiyeti ………’a ait ……….. adresindeki taşınmazı , …….. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız.
…………. tarihinde………. Noterliği aracılığı ile gönderdiğimiz ihtarnamede ……… sona erecek olan kira sözleşmenizi yenilemeyeceğimi ve evi boşaltmanızı talep edip ve …… yılında ödenmemiş …… TL kira borcunuz olduğunu belirtmiştik.

Evi boşaltmanız gerekirken halen oturmaya devam ettiğiniz süre boyunca kira bedelini ödemek ile yükümlüsünüz. Kira bedelinin her ayın başında hesabıma yatırılması gerekmektedir. Kira bedeline ek olarak bir de oturduğunuz evin aidatını ödemek ile yükümlüsünüz. Bu aidat ……… tarihinden itibaren aylık …….. TL olup her ay için aylık ödenmesi gerekmektedir. ….. yılının …… ayına ait ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. Dolayısıyla da ……. Yöneticiliğine olan borcunuz …… TL dir.
Kira bedeli ………. tarihinden itibaren 25% zam uygulanarak ……… TL’ye yükseltildiği halde kira bedelini her ay eksik ve geç ödemektesiniz. Ayrıca bazı aylara ilşkin kira bedelini hiç ödemediğiniz tespit edilmiştir.

……… yılından itibaren ödenmemiş olarak kalan ….. TL borcunuza istinaden eksik veya hiç ödemediğiniz kiralar şu şekildedir :
………………….

…………’te yaptığınız ……… TL ekstra ödemenizi düştükten sonra ……. yılına ait ……… TL kira borcunuz bulunmaktadır. …. yılı da dahil ödenmemiş olarak kalan borcunuz ise toplam, ……. TL dir.
Ödenmemiş kira bedeli borcunuz haricinde evin dış cephesinde gözle görülür büyük hasarlar bulunmaktadır. Bu hasarlar; ……… . Evin dış cephesindeki büyük hasarın …… gün içinde onarılması ve evin teslim alındığı tarihteki haline getirilmesini talep etmekteyiz . Bunun dışında mutfaktaki……….. komple yenilenmelidir. Yenilenecek…….., eskisinin aynısı ve aynı kalınlıkta olmalıdır. Aynı şekilde eski……. aynı kalitesinde olmalı ve …… içinde yenilenmesi gerekmektedir.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren …… gün içinde eksik kira borcu bedellerinin ödenmemesi ve gerekli yenilemelerin yapılmaması durumunda İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; gerekli ve zorunlu yargısal sürecin başlatılacağı, yargılama giderleri, karşı vekalet ücreti ile diğer tüm masrafların işleyecek olan yasal faizi ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları ihtar olunur(TARİH)

İHTAR EDEN

………………….

Vekili

Av. Ferdi DEMİR

SAYIN NOTER,
üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.(TARİH)

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV. Ferdi DEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir