Boşanma Hukuku

 Boşanmaların arttığı günümüzde ‘da anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında hukuki hizmet vermektedir. Faydalı olacağı düşüncesiyle ‘da boşanmak isteyenlerin bize en çok sorduğu sorulara burada cevap yazmaya çalıştık:

‘da Boşanma Hukuku Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır. Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olarak aile avukatı aracılığı ile ‘da boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını Boşanma Hukuku dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir.

Yani boşanma davası avukatları şart değildir. TMK’ye göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır. İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri vekil aracılığıyla yürütülmelidir. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

Ne yazık ki avukatlar olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Geri dönüşü olmayan olarak kabul edilen hatalar nedeniyle kişi, yeniden açma hakkını kaybedecek, üzerine hukuki yorum yapmaya dahi gerek kalmayacaktır. Bu derece önemli olan konu için bir avukata danışılmalıdır. Bunu ihmal edilmeyecek bir mesele olarak düşünülmelidir. Tarafların kendisi takip edebilir fakat davayı kaybetmeyecek şekilde yürütmelidir. Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.

Türk Medeni Hukuku, mal paylaşımı detayları, hangi boşanma sebebine dayanılarak açılacağı, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura gibi) sunulacağı gibi konulara hakim olan bir boşanma vekili hukuka uygun yürütecektir. Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi manevi zararın tazminin nasıl sağlanacağı uzman bir vekil tarafından gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapacaktır. Sunulan beyanlar, iddialar ve savunmalarda dikkatli olunmalı ve bir delil dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak için mutlaka boşanma sürecinde uzman avukata başvurulmalıdır.

Unutmamalıdır ki; kendi araştırmalarına dayanarak açan veya kendisine karşı açılmış boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma olasılığını düşürebilmektedir. Örneğin; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda diğer tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonra alınan malın borcunun sona ermemesi halinde diğer eşin ne kadar hakkı olduğu ve kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan açılmaktadır. Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak açılma sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olunmaktadır.

Vekil, hukuki tecrübesi olduğundan uzun vadede süreci hatasız sürdürebilir. Uzun vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak süreç takibi gerçekleştirilecektir. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan daha fazla sürmektedir. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme ret kararı verecektir. Çekişmeliyi, boşanma nedenini kanun ile belirtilen ana sebebe dayanarak açacaktır. Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz konusu olamaz. Ayrıca yalnızca dosyanın içeriği, esası değil usul olarak da kanuna dayanarak açılmalıdır.

Kısacası avukatla şu veya bu sebeple en kısa vakitte boşanma hukukuna ilişkin hukuka uygun bir dosya açılmış olacaktır. Aldatma üzerine açılması halinde sadece davayı devam ettirmek değil hukuka uygun deliller de sunulacaktır. Boşanma davasında daha ağır kusurlu olan eşin kusurunu ispatlamak, delillerle ortaya koymak ve aldatıyorsa bilişim sayesinde kanıtlamak gerekmektedir. Vekil hizmetinde delillerin hukuka uygun veya olmadığı tespit edilerek mahkemeye sunulacaktır. Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, dava süreci ve cezada tecrübeli vekil aracılığıyla davayı yürütmelidir.

Hukuka uygun delil sunmak suretiyle dava sürecinde müvekkiliyle birlikte yürütecektir. Boşanma hukukunda eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması gerekmemektedir. Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde müşterek mesken hukuku uygulanacaktır. Ancak müşterek mesken hukuku bulunmadığı vakit, Türk hukuku uygulanabilecektir. Böylelikle eşlerin boşanma davası Türk Medeni Hukuku’na tabi ve Türk mahkemelerinde gerçekleşecektir. Eşlerin ortak çocuğu varsa velayette tarafların anlaşması gerekmektedir. Ancak anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilecektir.

Velayet, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir. Yaşı 19 olan ortak çocuk reşit yaşa geldiğinde anne ve babanın velayet hakkı olmayacaktır. Örneğin; yaşı 15 olan ortak çocuğun velayeti evlilik içerisinde anne ve babadadır. Velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulacaktır. Kişisel ilişki günlerine ilişkin TMK’ye uygun bir takip gerçekleştirilecektir. Diğer bir husus da tanıma ve tenfiz davasıdır. Yurt dışı verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan davadır. Tenfiz de boşanma işlemleri ve dava takibi gibi birçok işlemleri vekil aracılığıyla yürütülecektir. Dava açmayı düşünen kimsenin kendisini vekille temsil ettirmede karar verilmesi gerekmektedir.

Boşanma nedeni ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları mühim konudur. Büromuz bilgi ve tecrübesiyle dava sürecini yürütecektir.

Boşanma Davasında Hukukun Rolü

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma dava dilekçesinin kanuna uygun olması gerektirdiği durumlara göre hazırlanması, delillerin sunulması ve tanık dinletmede tanığın bulunacağı beyanlarda dikkat edilecek hususlar, duruşmalarda bulunma, hüküm aşaması, hükme itiraz, akabinde vekalet ücreti ve tazminat ödenmesi gibi detaylı bilgi gerektiren ve bütün bunlar bir vekille yürütmeden gereğinin yerine getirilmesi zor bulunmaktadır.

Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılımı vekil davacı yerine katılabilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Dilekçelerde bulunulan beyanlarda yazılmaması gereken hususları eşin yazması halinde tehlikeli bir durum teşkil edebilmektedir. Taraflardan biri hukuki hata yapması halinde kararın aleyhine verilmesi mümkündür. Bu husus mühimdir, bu nedenden ötürü dava açmadan önce evlilik bitirmede emin olan taraf bir vekille görüşmelidir. Avukat ile dava yürütmeye karar veren, avukatı adına genel vekaletname değil boşanma vekaletnamesi çıkarttırmalıdır. Boşanma hukuku bilen temsilci, kanunla belirtilen boşanma sebepleri olarak hangi sebebe dahil olduğuna karar vererek boşanma davası açacaktır. Davaya daha sağlam bir süreç sağlayan ve hizmet yapan vekil, gerekli tüm faaliyetleri yapacaktır.

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

Her davadaki gibi boşanma davasında en önemli madde, delildir. Tanık beyanı ve eşlerin davaya elde ettiği deliller dosyaya sunulmalıdır. Tanık delili her ne kadar kesin delil olmasa da tanık, hukuka ve hakkaniyete uygun olarak ifade vermelidir. Mahkemenin tanık dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalar olup hükmü etkileyebilecek durumları kapsamaktadır. Bu konuda tanık ifadede bulunurken lehine tanıklık ettiği kişinin davayı kaybetmesini önlemek amacıyla yalan tanıklıkta bulunma durumları ne yazık ki olabilir. Tanığın yalan söylediğini ispatlamak amacıyla tanığın beyanının bitiminde tanığa doğru sorular yöneltmelidir. Tanıklı duruşmada olmak ve bulunmak önemlidir.

Tanık, beyan vermeden önce mahkemede, inandığı değer ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalan tanıklıkta bulunma durumlarına engel olamamaktadır. Sonuç olarak yemin eden tanığın doğruyu söylemesi de yalan söylemesi de bir nebze de olsa tanığın vicdanına kalmış bir durumdur. Tanığın ifadesinde çelişki olması ve hakimin sorusunu cevaplayamaması halinde tanığın gerçeği söyleyemediği halde hakim hükme esas almayacaktır. Tanığın beyanına karşılık tanığa nasıl sorular yöneltileceği hukuken belirtilmiştir.

Tanığı yönlendirecek, hukuken uygun olmayacak sorular tanığa yöneltildiğinde hakimce kabul edilmeyecektir. Tanığın ifade verdiği duruşmalar mühimdir. Tanığa nasıl bir soru yöneltileceği ve sorulan soru içeriğinden tanığın yalanını saptırma ortaya çıkarılabilecektir. Yani tanık beyanı ile aleyhe sonuçlanacak dava, tanığın yalanını ortaya çıkarmada aleyhinize çıkacağı yerde lehinize çevrilebilecektir. Böyle olduğu takdirde davada çıkacak olan karar lehinize olacaktır.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. Bu konuda dava öncesinde ve sürecinde boşanma masrafı ile vekalet hizmeti fiyatı telefon numarası üzerinden öncesinde müvekkile bildirilir.

Lehine hüküm verilen kişi, tüm bu masrafları aleyhe hüküm verilen kişiden temin edebilecek ve yargılama giderleri ile birlikte yükletilecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumu da göz ardı edilmeyecektir. Ayrıca verilen karara karşılık itiraz yoluna başvurarak dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesine, istinaftan aleyhe gelen karar adına Yargıtaya temyiz yoluna başvurarak hukuki itiraz yoluna başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hukukun Rolü

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacak çiftlerin de vekillik hizmetinden yararlanması gerekmektedir. İlk tür olan anlaşmalı boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celse sürmektedir. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de bu noktada belli prosedürler bulunmaktadır ve masrafları çekişmeliye göre daha azdır. Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken olup olmadığına bakılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol de mühim olup ileride hak kaybına uğranmaması adına boşanma hukukunda uzman bir vekilden yardım alınmalıdır. Böylelikle protokolde bulunması gereken madde veya özel durum varsa (tazminat gibi) boşanma hukukuna göre evlilik avukatı aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole dökülür. Hazırlanan protokolün imzalanması ile anlaşmalı boşanma açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da yapılacaktır.

Duruşma günü alınması sonrası tarafların hazır olması, birlikte duruşmaya girilmesi akabinde hakim, protokol uyarınca boşanmasına karar verecektir, akabinde boşanma ile işlemler bitmemiş olacaktır. Gerekçeli kararının mahkeme aracılığıyla yazılmasının takibi yapılacak ve bu kesinleşme prosedürleri ile ilgilenilecektir. Bütün bu işlemler, vekil hizmeti aracılığı ile daha hızlı bir şekilde yapılarak daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır. Bu konuda en verimli sonuç alabilmek ve kısa sürede sona erdirebilmek adına vekilce yürütülmelidir.

Hukukun Dikkat Etmesi Gerekenler
Boşanma davalarında uzman olmak isteyen avukatlar, boşanma, nafakaya, velayete dair ilgili kanunda ve Yargıtay içtihatlarına hakim olunması gerekmektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan konulara dair sertifikalı eğitimlere katılmalı, imkan var ise bu alanda yoğunlaşan bürolarda çalışmalıdır.

Velayet Davasında Boşanma Hukuku Rolü

Velayet davaları kamu düzeninden olup mahkeme, her daim çocukların menfaatine göre hüküm kurmaktadır. Davaya dair tüm süreç, velayet davasında avukat olduğunu düşündüğünüz vekil ile yürütülmelidir. Velayet davalarında nelerin önemli olduğu, dava sürecindeki mahkemenin talep edeceği delillerin ne olduğu ve çocuğun menfaatine dair içtihatlara dair emsal kararlar ile müvekkilini bilgilendirecektir. Çocukların ve müvekkilin menfaati üzerinde yoğunlaşarak dosyanın tüm aşamasında dosya sorumluluğunu üstelenecektir.

Boşanma Hukuku ‘da Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna hakim olmalıdır. Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda da yetkin olmalıdır. Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır. Müvekkil adaylarını bazı avukatlar, uzmanlık alanı farklı olup hukuki bilgisi yoksa başka bir avukata yönlendirme yapmak durumunda kalabilir.

Boşanma, velayet, nafaka gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir. Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur.

Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir. Eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin tecrübeli olması gerekir.

Eşlerin anlaşamadığı bir konu da miras hukukudur. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukunda bilgili olması; miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir.

Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir. Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir. Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir.

Yalnızca boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları, aile hukukundan doğacak olan davalara da bakabilmektedir. Boşanma hukukunda kanun yanı sıra sözleşmeler de mühimdir. Özellikle uluslararası sözleşme olan Sözleşmesi kadına yönelik olan şiddet ile ev şiddetini önlemeyi amaçlamıştır. Boşanma hukuku içeriğinde diğer bir unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Tarafların boşanması halinde yeniden evlenmesi halinde şartların neler olacağı, kadının bekleme süresinin ne zaman dolacağı, sürenin ne zaman başladığı olmak üzere, detaylı olarak avukat aracılığıyla yürütülecektir.

Boşanma Hukukunın bakabileceği davalar nelerdir?

+ Anlaşmalı Boşanma
+ Çekişmeli Boşanma
+ Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma)
+ Terke Dayalı Boşanma
+ Zina
+ Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
+ Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
+ Akıl Hastalığı
+ Fiili Ayrılık
+ Nafaka İndirilmesi
+ Nafaka Arttırılması
+ Nafaka Kaldırılması
+ Maddi ve Manevi Tazminat (TMK 174.maddesi)
+ Velayetin Değiştirilmesi
+ Velayet Talebi
+ Velayet Kaldırılması
+ Mal Rejiminin Tasfiyesi
+ Mal Paylaşımı
+ Mal Ayrılığı
+ Evliliğin İptali
+ İddet (Bekleme) Süresi ve Kaldırılması
+ Davalarına bakabilmektedir.

Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosu olarak boşanma ve boşanmaya bağlı olan her türlü davaya, kira durumuna, evliliğe dayalı olarak yaşanan miras hukuku adına açılacak davalara büromuz hizmet vermektedir. Size aile hukuku, kira, miras hukuku gibi boşanmaya bağlı olan tüm davalarda nitelikli hizmet sunabilecektir. Hukuk büromuz tüm bu alanlarda yardımcı olabilecek, dava süresince dosya üzerinden takibini gerçekleştirecektir.

Bunun yanı sıra vekil, müvekkil aleyhine bir karar çıkması halinde karara karşı çıkmak için müvekkili adına yüksek mahkemeye başvurabilecektir. Dava neticesinde verilen karara karşılık yüksek mahkemeye gönderilen dosyanın takibi de gerçekleştirilecektir.

‘da Boşanma Hukuku Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her evlilik birbirinden nasıl farklıysa her boşanma dosyası da bir değildir. Bu nedenle vekil tayin ederken boşanma hukukunda uzmanlaşmış, aile hukukuna hakim tercih edilmelidir. Özellikle boşanma isteyen nelere dikkate etmeli, dilekçesinde değineceği hususlar, iddiaların dayandırılacağı deliller ve bu dayandıramayacağı konuları bir vekil tayin ederek hazırlamalıdır. Avukat tutmayarak yanlış bir adım atılması boşanma davasında doğacak hak kayıplarda telafisi olmayan hatalar yapılabilir.

Her zaman ilgilenecek, dosyaya gelen müzekkere ve cevaplarla ilgili belgelerin gelip gelmediğini takip edecek, duruşmalarda bulunacak, bu aşamada yeni durum veya olaylar adına nasıl bir hukuki yola başvurulacağı yönünde işlemler yapılmaktadır. Boşanma cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi süreçlerinde, dilekçede nafaka talebinde bulunma ve tazminat miktarı belirleme, ara karar gereği beyan, delil ve tanık bildiriminde mahkemeler belli süreler vermektedir.

Boşanma davasını takip eden kişinin süre kaybederek mahkemeye ifadede bulunmaması, delil sunmaması veya duruşmayı kaçırması halinde hukuki hak veya süre kaybı bulunacaktır. Görüldüğü üzere bir dilekçe ile boşanma davası açmak veya açılan boşanma davasına cevap sunulması hukuki süreçte olması gereken durumlar için yeterli değildir, bütün bu aşamada birçok işlemler gelmektedir. Bu nedenle bütün bu aşamalarla ve dosya ile yakından ilgilenecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir vekil aracılığıyla boşanma dosyanızı takip edebilirsiniz.

Davası Açma Masrafları

Boşanma davalarında verilecek vekalet ücreti yanı sıra açılan dava için masraf ve dava açarken yatırılması gereken harç ödemesi yapılmak zorundadır. Bazı davalarda bu harç maktu (sabit) olup, bazı davalarda ise nisbi (dava değerin miktarına göre hesaplanan) harca tabi olabilmektedir. Örneğin; mal paylaşımı davalarında dava dilekçesinde belirtilen dava değerine göre harç hesaplanacaktır. Dava masrafı olarak tebligat giderleri, müzekkere yazımında posta gideri, bilirkişi veya keşif bedeli gibi masraflar bulunduğundan mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılmalıdır.

Dava adına yapılacak masraf ve harçlar aşağıdaki gibidir:
Davada yapılacak duruşmalar adına celse,
Karar ve ilam harçları,
Tanık bildirilmişse tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti,
Tanığa gönderilecek duruşma davetiyesinde tebligat gideri,
Boşanma hukuku, ortak çocuk varsa uzman pedagogdan velayete ilişkin görüş sunması adına rapor hazırlanması ve başka durumlarda bilirkişi deliline dayanılabiliyor. Bilirkişi gerektiren davalarda bilirkişi masrafı, keşif deliline dayanılmışsa keşif harcı, keşif avansı ve keşfe gidilecek yer adına yol masrafı da gibi masraflar boşanma davası adına yapılacak masraflardır.

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir?

Davayı açarken masrafları ödemeye veya bir vekalet vermeye maddi gücü yetmeyen kişiler ücretsiz olarak yararlanabildiği bir müessesedir. Online danışma hattı var ise burayı aranarak talepte bulunulabilirsiniz. Ancak her talepte bulunan kişi, bu müesseseden yararlanamaz, yalnızca mali gücü yetmeyen kişiler bulunabilir. Talep edebilmesi için de muhtarlıktan yahut da kaymakamlıktan mali gücünün olmadığını kanıtlayacak fakirlik belgesi de sunabilir. Adli yardım yolu, dava açmak için maddi durumu olmayan kişiler adına bu haktan mahrum kalmaması adına açılan bir müessesedir.

Bu yol ile boşanma isteyen kişi vekalet, tüm yargılama avans ve harçları, aile avukatı ücretleri gibi tüm masrafları ödemekten muaf tutulmak isteyecektir. Dava açacağı yerden kendisine adli yardımdan bir vekil tayin edilmesini isteyecektir. Baro, kişinin başvurusu üzerine adli yardımdan yararlanma şartlarını taşıması halinde görevlendirme kararı verecektir. Başvuruda, yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını ve mali durumunu gösterir belgeleri sunmalıdır. Talep eden kişinin yazılı bir şekilde başvuruda bulunması şarttır, kişi, dava açmamışsa yargılama yapılacak mahkemeden, dava açılmışsa yargılamanın yapıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunacaktır.

Talebi reddedilen kişi, ret kararının tebliğ edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edilmesi halinde mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için bir sonraki numaraya sahip daire, son numaralıysa birinci daire, o bölgede tek daire bulunuyorsa aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderecektir. Ancak talebinin kabulü halinde mahkemenin verdiği kabulü kesindir, itiraz edilemez. Yararlanan kişi adına baroca görevlendirilen vekilin ücreti, Hazineden ödenecektir ve bu davada, haksız çıkan yargılama giderleri ile avansları ödemekle yükümlü tutulacaktır. Taksitlerle ödeme elverişli görülürse yargılama giderleri en çok bir yıl içinde eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir.

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku denilince akla ilk gelen avukatlardan olan Avukat Hasan Basri Sarı; boşanma, düğün takıları, nafaka, boşanmadan kaynaklı tazminat davalarına bağlı olarak aile hukuku uyuşmazlıklarında vekillik hizmeti vermektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm hukuki problemlerinize (velayetin değiştirilmesi, nafaka davası, nafakanın tahsili, çocuk teslimi gibi) tecrübe ve özverili çalışma ile çözümler bulacaktır.

Vekillik hizmetinin alınmak şu nedenlerle önemlidir:

+ Dava açarken dava dilekçesinin kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması,
+ Kanunda belirtilen boşanma nedenine dayalı olarak dava açılması,
+ Duruşmalara katılım,
+ Özellikle tanıklı duruşmalarda avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi,
+ Davanın esasını etkileyen beyanların tutanağa geçirilmesi,
+ Dosyada delillerin toplanması konusunda mahkemeden celbi talep edilen belgeler için talepte bulunma

gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi gerçekleştirilecektir.

Bütün bu nedenlerle boşanma davasında vekillik hizmeti almak, işin uzmanıyla birlikte çalışmak hukuki kayıplarınız adına pişmanlık duymamanızı sağlayacaktır. Herkes hakkını savunmalı ve hakkı ne ise mücadelesini şekilde yapmalıdır. Boşanma Hukuku numarası için bizlere WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz.

Boşanma Hukuku

Boşanma davaları her iki tarafın psikolojik durumunu da etkileyen ve sürekli gelişmeler yaşanan dosyalardır. Boşanma davaları sürekli takip gerektiren ve ilgilenilmesi gereken dosyalar olduğundan hukuki deneyim ile çalışkanlığı birleştirilerek müvekkil hizmeti sunulmaktadır. Boşanma davası, eşlerin dava tarihinden geriye dönük olarak son 6 ay yaşadığı yerde görülecektir.

Çekişmeli boşanma davası açmayı düşünüyorlar ise her iki eş iki ayrı avukat ile anlaşmalıdır. Tüm yasal haklarınıza ilişkin mücadelede bulunacak, sizi dosyada temsil edecek ve sorumluluğunu bilerek titizlikle çalışmasını gerçekleştirecektir.

Boşanma Hukuku

’da Boşanma Hukuku arayıp ve ilçelerinde birçok boşanma davası adına vekillik hizmeti vermekteyiz. Dava dilekçesinin hazırlanması, dilekçede hukuka uygun delillerin sunulması, duruşmalara katılım, mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık itiraz yoluna başvurma veya kararın kesinleştirmesine dair tüm işlemler başından sonuna kadar özen ve titizlikle yürütülecektir.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu barındırmış olduğundan tüm konulara hakim olmak, Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Boşanma konusunda tecrübe etmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş ve çalışmalarını yoğunlukla bu tür davalarda gerçekleştiren uzman Boşanma Hukuku aracılığıyla davalarınız yürütülmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları avukat ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen tarifeye göre her yıl belirlenmektedir. 2023’de de Avukatlık Asgari Ücret tarifesi yayınlanmıştır. Tarifede belirtilenden (……) daha düşük bedel belirlenemez, vekil kararı vermeden önce ne kadar olduğu konusunda önceden bir boşanma avukat numarası aranarak bilgi alınması yine de mantıklı olabilir.

Devlet Boşanma Hukuku veriyor mu?

Aile avukatı danışma hizmetine başvurup Boşanma davası açmak isteyen ancak maddiyatı olmayan kişiler bulunduğu ilin barosundan vekil tayin edilmesi talebinde bulunabilir. Tam olarak adı adli yardım yoluyla boşanma olarak geçmektedir. Adli yardım yoluyla boşanma için bulundukları ilin barosundan ne tür belgelerin gerektiği öğrenilebilir.

Boşanma Hukuku nasıl bulunur?

Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma Hukuku Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde Boşanma Hukuku davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma Hukuku iletişim adresi sayfanın son kısmında bulunmaktadır.

Boşanma davası için avukata gerek var mı, şart mı?

Boşanma davası, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardandır. Boşanma dilekçesinin yanlış ya da eksik yazımı, duruşmaya girilmemesi, dosyanın takip edilmemesi nedenleriyle geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilmektedir. Boşanma konusunda uzman bir vekille yürütmek hukuki kaybın olmaması adına daha doğru olacaktır.

Aile avukatı nedir?

Boşanma Hukuku olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşan; velayet, nafaka, tazminat konularında tecrübe sahibi olan avukattır. Diğer bir anlamda da bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten vekil anlamına gelir.

Aile hukuku neyi düzenler?

Evlilik, boşanma, nişanlanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi evliliğin kuruluşu ve sona erişi ile ilgili olan tüm aşamaları içeren bir düzenlemedir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Tarafların mutabık kaldığı protokol ve anlaşmalı olarak boşanma talepli dava dilekçesi hazırlanmalı. Avukata çıkarılan vekaletname eklenerek (avukat yoksa tarafların kimlik fotokopisi) adliyenin tevzi bürosuna bu belgelerle başvurarak dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanmadan daha kısa sürede sona eren dava türü olup, yaklaşık 1 hafta ile 1 ay arasında sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?

Tarafların hazırlamış olduğu protokol maddelerinin üzerinden geçerek, her bir madde sonrasında iki tarafa da mutabık olup olmadığını soracaktır.

Boşanma davası dilekçesi 2022 ücreti ne kadar, kaç para?

Avukat sadece dilekçe hazırlama nedeniyle ücret alabilir. Ancak bu bedel asgari ücretin altında olamaz. 2023’de yayınlanan tarifeye göre bir dilekçe hazırlamanın ücreti …. TL’dir. Anlaşmalı veya çekişmelide bu bedel aynıdır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Davanın iş yoğunluğu, masrafı, konusu gibi nedenler dava ücreti etkilemekte olup, sabit ücreti yoktur. Avukat asgari ücreti ne kadar? Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl tarife yayınlanmaktadır. 2023’deki tarifeye göre, boşanma davalarındaki asgari ücret ……TL’dir.

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Avukat asgari ücret tarifesine göre danışma ücreti ilk 1 saat ……. TL. Devam eden saatler için ……. TL’dir. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan görüşme 1 saate kadar ……. TL’dir.

Avukat parası (vekalet ücreti) ne kadar 2023?

Dosyanın iş yükü, davanın görüleceği il ya da ilçe, dava konusu vekalet ücretini etkilemektedir. TBB’deki asgari ücret altında olmamak kaydıyla ücret belirlenecektir.

Boşanma Hukuku ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Boşanma Hukuku nedir?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya talebi konularında uzmanlaşan ve çalışmalarını bu konuda yoğunlaştıran avukattır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak, dava dilekçesi (anlaşmalı ise protokol) hazırlanmalı. Dilekçe ekine deliller eklenmelidir. Belgeler hazırlandıktan sonra dava açma işlemi için bulunduğunuz adliyenin tevzi bürosuna başvurabilirsiniz.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Adliyenin tevzi bürosundan gerçekleşir. Davaya ilişkin belgeler hazırlandıktan sonra, bu büroda ilgili işlemler yerine getirilecektir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava açarken harç ve masraflar davacı tarafından yatırılacaktır. Mahkeme davacının davayı kazanması halinde, yargılama giderlerinin davalı tarafından ödenmesine karar verilecektir.

Boşanma hukuku nedir?

Boşanma davasının türleri, sebepleri ve bağlı olduğu konular kapsamında ele alan hukuk dalıdır.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olup; evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), zina (aldatma), akıl hastalığı, terk, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2023?

Dava açma masrafları ve yatırılması gereken harçlar davanın konusuna ve taleplerine göre değişmektedir. Bu nedenle kesin ve net bir ücret söylenemeyeceğinden detayları avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

En uzun boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları en uzun süren davalardandır. Yaklaşık 1-1,5 sene sürmekte olup, istinafa gitmesi halinde bu süre 2-2,5 seneye kadar uzamaktadır.

Hangi durumlarda boşanma davası açılır?

Taraflardan biri veya her ikisi açısından evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi halinde kanunda belirtilen sebeplerden birini dayanılarak dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Bitmez. Ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat (karar) aşamaları olduğundan en az 3 celse sürmektedir.