Konya Avukat, Konya Ağır Ceza Avukatları, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya Boşanma Avukatı, Konya Boşanma Avukatları, Konya Hukuk Bürosu, Konya Hukuk Büroları

İŞ KAZALARI DAVALARI VE İŞ KAZASI

İŞ KAZASI NEDİR ?
İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü sırasında gerçekleşen, işçinin ölümüne veya beden bütünlüğünün ihlaline yol açan olaydır. İşçinin ölümü veya yaralanması ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle işverenlerin tazminat sorumluluğu gündeme gelir. Bu kapsamda işçiler, iş kazası nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararın tazminini işverenden iş kazası davası yoluyla talep edebilmektedir. İş kazaları konusunda ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok kanuni önlem alınsa da maalesef ülkemizin kanayan yaralarından biridir. İŞVERENLERİN EN ÖNEMLE DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTA 3 GÜN

İÇERİSİNDE İŞ KAZASININ SGK’YA BİLDİRİM YAPILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR.

İŞ KAZASI SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
İş kazaları sonrasında öncelikle olarak tedavi sürecinde hastanede mevcut durumun iş kazasından kaynaklandığı epikriz raporunda mutlaka iş kazasından kaynaklı olarak mevcut tedavinin yapıldığı işçi tarafından hastaneye bildirilmelidir.

İŞ KAZASI SAYILAN HALLER NELERDİR ?
İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. İşçinin ne şekilde yaralandığı yahut vefat ettiğinin önemi yoktur. Yargıtay kararlarına göre işçinin iş yerinde geçirdiği kalp krizi ve sair hastalıklar sebebiyle vefat etmesi de iş kazası sayılmaktadır.

İŞ KAZASI SONRASI AÇILACAK DAVALAR NELERDİR
İş kazası sonrasında işçinin tazminat davası ve şikayetçi olması halinde ceza davası açılacaktır. İşçi maluliyet oranı, uzuv kaybı ve sair kriterlere göre tazminat alma hakkına sahiptir. Tazminat davalarında zamanaşımı iş kazası tarihinden itibaren 10 yıldır. iş kazası nedeniyle bir ceza davası açılmışsa ve ceza davasının “dava zamanaşımı süresi” daha fazla ise, iş kazası nedeniyle tazminat davasında da ceza davası zamanaşımı süresi uygulanır. Mevcut koşullarda zamanaşımı süresi mutlaka takip edilmelidir. Zira uygulamada SGK’YA BİLDİRİLMEYEN HASTANE KAYITLARINA GEÇMEMİŞ İŞ KAZALARI SEBEBİYLE

MAĞDURLAR CİDDİ HAK KAYIPLARINA UĞRAMAKTADIR

TAZMİNAT DAVALARINDA TALEP EDİLECEK HAK KAYIPLARI
İşveren İş kazası sonucunda ortaya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlüdür. İş kazası nedeniyle maddi tazminat davasında Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin tazminat hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Buna göre ölüm veya bedensel zarar halinde işçi ve işçinin yakınları tarafından iş kazası tazminat davasında talep edilebilecek maddi tazminat kalemleri TBK’nın 53 ve 54. maddelerinde düzenlenmiştir.

  • İşçi, iş kazası nedeniyle bedensel zarara uğraması halinde aşağıdaki zarar kalemlerini iş kazası davasında maddi tazminat olarak talep edebilmektedir:
  • Tedavi giderleri
  • Geçici olarak çalışamadığı döneme ilişkin kazanç kaybı
  • İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezliğin ortaya çıkması halinde bundan doğan kayıplar.
  • Ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıplar.

İŞ KAZASI SONRASINDA İŞÇİ MANEVİ TAZMİNATA DA HAK KAZANIR
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücü kayıp oranı %10 ve daha fazla ise, SGK tarafından sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. İyileşmesi durumunda, çalışmadığı zaman boyunca geçici iş göremezlik ödeneği bağlanır. Tam iş göremezlik (%100) halinde çalışana sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle iş kazasına maruz kalan işçinin ölümü halinde, hayattayken geçimini sağladığı kişiler (destekten yoksun kalanlar) TBK m.53 ve m.55 (BK. m.45/f.2) hükümlerine dayanarak işverenden “destekten yoksun kalma tazminatı” adı verilen bir tazminat talebinde bulunabilirler. Yargıtay bu konuda destekten yoksun kalanlar ibaresi sebebiyle destek talep edebilecek kişiler için nikah veya kanbağını zorunlu tutmamıştır. Geçimi vefat eden işçi tarafından temin edilen kişilerde bu tazminat talebine hak kazanır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?
İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, iş kazasının meydana gelmesinde kusuru olan, işverene karşı açılır. İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, esasen işverenin kendisini temsile yetkili çalışanlarına veya aracı kişilere de açılabilir.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI MÜMKÜN MÜ?
İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması, 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde yazılı hallerden birine girmesi halinde mümkündür. İşçinin işveren tarafından hangi hallere dayanılarak haklı fesih yapabileceği haklı fesih yazımızda ve haksız fesih yazımızda değerlendirilmiştir.
Aksi durumda sırf iş kazası geçirdiğinden bahisle işçinin iş akdine son verilmesi mümkün değildir.

İŞ KAZALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme, İş Mahkemeleri ‘dir. Yetkili Mahkeme ise, iş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında iş kazasının gerçekleştiği yer veya işverenin adresinde bulunan iş mahkemelerinde görülür.

İŞ KAZALARI TAKİP SÜRECİNDE AVUKATIN ÖNEMİ

İŞ KAZALARI CEZA DAVASI VE TAZMİNAT DAVASI OLARAK TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN BİR SÜREÇ OLUP HBS HUKUK BÜROSU OLARAK İŞ KAZASI DAVALARI ALANINDA UZMAN AVUKATLARIMIZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.

Konya İş Kazası Avukatı, Konya İş Avukatı, Konya İş Kazası Tazminat Avukatı arayanlar Konya’da hizmet veren Avukat Hasan Basri Sarı Hukuk Bürosundan hukuki hizmetler için randevu alabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir